پیرودونکي وخندل

22-9-2021، د پیرودونکي ترټولو خوشحاله ورځ، ځکه چې د هغه چرګ لومړۍ هګۍ کېښوده.

یوه میاشت وروسته ماته یو ښه خبر راغید هګیو تولید کچه کولی شي 90٪ ته ورسیږيپیرودونکی هګۍ د خرڅولو لپاره بازار ته بوتللې، په مخ یې مسکا وه.((زموږ د فیډ پریمکس کارول)